Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach poinformował o przyjęciu kandydatów chętnych do służby w policji w 2023 roku. Rekrutacja do służby odbędzie się w komendach miejskich i powiatowych Policji Województwa Śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach. Ponadto przyjęcie kandydatów odbędzie się w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Przyjęcia kandydatów do służby w Policji dla garnizonu śląskiego w 2023 roku planowane są w następujących terminach:

 • 27 lutego
 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia
 • 27 października
 • 28 grudnia

Do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby
 • kserokopia książeczki wojskowej lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego (oryginał do wglądu) - dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.
 • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich lub powiatowych Policji województwa śląskiego oraz w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w godzinach urzędowania lub wyłącznie w określonych terminach przez Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski. Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów.

Dodatkowe informacje na temat rektutacji oraz wymagane dokumenty w formie elektronicznej znajdziesz na Policja Śląska.

 Plakat promujący służbę w Policji.

Pliki do pobrania

 • 296.77 KB
  Rekrutacja do Policji 2023