Metropolia zachęca szkoły i NGO do zakładania ogrodów deszczowych
Metropolia zainicjowała program Ogrody Deszczowe GZM, który ma na celu promowanie ekologicznego zarządzania wodami opadowymi. Program skierowany jest do szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony środowiska.

Ekologiczne wykorzystanie wód opadowych poprzez ogrody deszczowe

Program "Ogrody Deszczowe GZM" jest odpowiedzią na wyzwania związane z zarządzaniem wodami opadowymi w miastach. Jego celem jest stworzenie miejsc, które efektywnie wykorzystują deszczówkę, ograniczając jej odpływ do kanalizacji. Specjalnie zaprojektowane ogrody deszczowe, dzięki odpowiednio dobranym roślinom i warstwom podłoża, pozwalają na stopniowe uwalnianie pary wodnej do atmosfery, co jest szczególnie istotne w okresach suchych.

Warunki uczestnictwa w programie i korzyści dla lokalnych społeczności

Aby przystąpić do programu, zainteresowane instytucje muszą złożyć deklarację uczestnictwa do 2 lipca. Program jest otwarty dla przedszkoli, szkół, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Ważnym warunkiem jest posiadanie lub zarządzanie terenem, który jest ogólnodostępny, położony w obszarze zwartej zabudowy i ma dostęp do wody opadowej z dachu. Istotnym wymogiem jest również lokalizacja nieruchomości w obszarze rewitalizacji.

Metropolia finansuje koszty realizacji warsztatów, które kończą się założeniem ogrodu deszczowego. Uczestnicy programu będą odpowiedzialni za bieżące utrzymanie i opiekę nad ogrodem przez co najmniej trzy lata. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko wspierają zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi, ale również mają pozytywny wpływ na mikroklimat i estetykę przestrzeni miejskich.

Szkolenia i praktyczne warsztaty pod okiem ekspertów

Program obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty tworzenia ogrodów deszczowych. Jesienią uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach teoretycznych na temat projektowania i pielęgnacji ogrodów deszczowych. Następnie, pod okiem doświadczonych ekspertów, przystąpią do zakładania ogrodów na wybranych terenach.

Pierwsza edycja programu, która miała miejsce wiosną tego roku, zakończyła się sukcesem, a w jej ramach powstało dziewięć lokalnych ogrodów deszczowych. To pokazuje, że inicjatywa ma realny potencjał do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska w naszym regionie.

Podsumowanie i przyszłość programu Ogrody Deszczowe GZM

Inicjatywa "Ogrody Deszczowe GZM" jest krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju miejskiego. Poprzez edukację i praktyczne wdrożenie rozwiązań ekologicznych, program ten promuje świadomość ekologiczną i aktywizuje lokalne społeczności do dbania o środowisko. Dalsze rozwijanie tego typu projektów może przyczynić się do znaczącej poprawy zarządzania wodami opadowymi oraz do tworzenia bardziej zielonych, przyjaznych mieszkańcom miast.


Na podst. UM Piekary Śląskie