Październikowa sesja Rady Miasta i komisje

28 października 2021 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdą się między innymi projekty uchwał w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najbliższa, XLI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 28 października 2021 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) (druk nr 637) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary ŚląskieKomisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
2) (druk nr 625) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/378/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z późn. zm. – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
3) (druk nr 626) projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Stanisława Maczka 14/III/11 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
4) (druk nr 627) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piekary Śląskie na lata 2022 – 2025 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
5) (druk nr 628) projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2022” – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
6) (druk nr 629) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
7) (druk nr 630) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
8) (druk nr 631) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/266/20 z dnia 28 maja 2020 r. Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary ŚląskieKomisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
9) (druk nr 632) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/267/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
10) (druk nr 633) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/85/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
11) (druk nr 634) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
12) (druk nr 635) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
13) (druk nr 636) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/383/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XVII.” – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2020/2021
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 30 września 2021 roku.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.