Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie przeprowadzone zostaną, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie, 27 września. Każda szkoła podstawowa wybiera w tym roku jednego przedstawiciela, a szkoły ponadpodstawowe – dwóch. Rejestracji kandydatów mogą dokonywać samorządy uczniowskie lub grupa licząca co najmniej 10 uczniów. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Miasta Piekary Śląskie.

Już 27 września br. w piekarskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji roku szkolnego 2021/2022.

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania do młodzieżowej rady mają uczniowie i wychowankowie domów kultury posiadający prawo wybierania, zamieszkujący na terytorium miasta i posiadający nieposzlakowaną opinię. W szkołach wybory będą przeprowadzały powołane przez dyrektorów szkolne komisje wyborcze.

Każda szkoła podstawowa wybiera w tym roku jednego przedstawiciela do MRM, zaś szkoły ponadpodstawowe – dwóch. Mieszkańcy Piekar uczący się poza miastem wybierani są innym trybem. Zbierają podpisy poparcia wśród mieszkańców. Mandat obejmą 3 osoby z najwyższym poparciem. Dwa mandaty przewidziane zostały dla Młodzieżowego Domu Kultury.

Kadencja młodzieżowej rady trwa jeden rok szkolny.

Rejestracji kandydatów do wyborów w szkołach może dokonać samorząd uczniowski lub grupa licząca co najmniej 10 uczniów. Stosowna informacja została przesłana do szkół. Wszelkie informacje, dokumenty i formularze dostępne są również w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie ze statutem MRM – prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w swoim okręgu ma każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej będący mieszkańcem Piekar Śląskich, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Bytomska 84) tel. 32 39 39 384.