. Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nie przekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bip.piekary.pl. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania, oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213.", "Polish Female"); } };

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru
Brzeziny Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/43/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lutego 2015r., zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 grudnia 2019r. do 10 stycznia 2020r., w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213, w godzinach: w poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie (zwany dalej BIP): www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020r. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84, w pokoju 201,
o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy uwagi można składać:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi.

Wzór wniosku o przyjęcie i rozpatrzenie uwagi dostępny jest na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku” w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania
na środowisko mogą być wznoszone:

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,

ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie pok. 213,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nie przekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie
z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bip.piekary.pl.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania, oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213.