Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby; przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której wniosek dotyczy. Wzór pisma o przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego planu miejscowego zamieszczony został na stronie BIP (zakładka: jw.) Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego przy ul. Bytomskiej 92, pokoju 213, od poniedziałku do piątku zgodnie z zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta, tel. 32 39 39 340.", "Polish Female"); } };

Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę nr XIX/229/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, przyjętego uchwałą nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r., z późn. zm.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały nr LVII/608/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, przyjętego uchwałą nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020r., z późn. zm. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszarów objętych zmianą planu określa załącznik do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.piekary.pl (zakładka: Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania) zwanej dalej BIP.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej:

  • w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – poprzez Platformę e-Usług Publicznych PeUP https://eurzad.piekary.pl,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby; przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której wniosek dotyczy.

Wzór pisma o przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego planu miejscowego zamieszczony został na stronie BIP (zakładka: jw.)

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego przy ul. Bytomskiej 92, pokoju 213, od poniedziałku do piątku zgodnie z zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta, tel. 32 39 39 340.