Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta do spraw obsługi baz danych. Termin złożenia dokumentów wyznaczono na 12 kwietnia 2019 r.

Nabór na stanowisko starszego referenta do spraw obsługi baz danych


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw obsługi baz danych Zespół Łączności i Informatyki

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Kalwaryjska 62 
41-940 Piekary Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Sprawdza pod względem merytorycznym a następnie rejestruje i modyfikuje informacje w policyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych.
Dokonuje sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczenia aktualnych danych.
Przetwarza – przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu – dane poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu dostarczenia informacji.
Wydaje zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców w celu przekazania informacji klientom zewnętrznym.
Archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników wydziału i przekazuje do składnicy akt, w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.
Zaopatruje, ewidencjuje, wydaje i rozlicza bloczki mandatów karnych KMP Piekary Śląskie
Prowadzi czynności kancelaryjno-biurowe Zespołu Łączności i Informatyki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórki.


Warunki pracy:

Praca jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, dwa komputery - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (32) 3936220. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2340,20 brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat od 5% do 20%. 
Osoby, które pozytywnie przejdą I etap postępowania zostaną poinformowane o dalszych etapach telefonicznie. 
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca na stanowisku administracyjno-biurowym

Pozostałe wymagania niezbędne:

bardzo dobra znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

umiejętność organizowania pracy,
umiejętność komunikowania się,
umiejętność współpracy
dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa
Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Kalwaryjska 62 
41-940 Piekary Śląskie