Wnioski o udzielenie dotacji na zabytki

Prezydent Miasta Piekary Śląskie przypomina, że zgodnie z uchwałą nr L/537/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności do dnia 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o dotację celową na powyższe prace.

Wzór wniosku określa Zarządzenie Nr ORo.0050.774.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 grudnia 2022 r. Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piekary Śląskie pod adresem: www.bip.piekary.pl

Ponadto zgodnie z art. 73 i 74 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840) właściciel, posiadacz lub posiadacz w trwałym zarządzie zabytku wpisanego do rejestru może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie, za pośrednictwem odpowiednich komórek, kierować należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace jw. określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1388 z późn. zm.) w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W związku z powyższym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego działając w oparciu o obowiązujące akty prawne, opublikował program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023 pn. „Ochrona Zabytków”, w sprawie udzielania w/w dotacji. Z programem zapoznać się można, a także złożyć odpowiedni wniosek, poprzez poniższą stronę internetową: www.gov.pl/kultura/ochrona-zabytkow

Informacje dotyczące zasad i sposobu składania stosownego wniosku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o udzielenie dotacji, zawarte zostały na stronie internetowej: wkz.katowice.pl

Wszelkich informacji udziela także Miejski Konserwator Zabytków, działający przy Urzędzie Miasta Piekary Śląskie – ul. Bytomska 92, p. 213, nr tel. (32) 77 61 446.