10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – kluczowego dokumentu wyznaczającego międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.

10 grudnia — Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

Również w grudniu, lecz w 2004 r., w polskiej Policji ustanowiono, unikatowy na skalę europejską, model policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym „BOA”, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w szkołach Policji. W wielu z tych jednostek stworzono także zespoły ds. ochrony praw człowieka, w skład których wchodzą pełnomocnicy. Istotną rolę w tym systemie pełnią także nieetatowi liderzy ds. ochrony praw człowieka, ustanowieni w części komend powiatowych/ miejskich/ rejonowych w całej Polsce. Wszystkie te osoby na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wielu innych dokumentów i aktów prawa krajowego i międzynarodowego, które regulują zagadnienia związane z prawami człowieka. Działania odnoszą się do całego społeczeństwa, w tym do środowiska policyjnego. Praca skupiona jest na trzech filarach: ochrona praw i wolności człowieka, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz działania antydyskryminacyjne. Praca polega głównie na wdrażaniu projektów edukacyjnych, ale także podejmowaniu działań naprawczych, w przypadku wystąpienia incydentów.

W 2022 r. przypada 18 rocznica ustanowienia sieci policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, która od niedawna posługuje się logiem opracowanym przez jednego z łódzkich policjantów. Logo w kolorze niebieskim symbolizuje barwy policyjne. Częścią logo jest wzór tarczy, co oznacza ochronę praw człowieka. W tarczę wkomponowany jest paragraf z rysem twarzy człowieka. Oznacza to ochronę praw człowieka przed naruszeniami prawa, w tym etyki zawodowej.