Kaplica Grobu Pańskiego odrestaurowana

Grób Pański, czyli kaplica XIV Stacji Drogi Krzyżowej zlokalizowana na Kalwarii Piekarskiej została odrestaurowana, a wszelkie prace remontowe zakończone. Działania prowadzone były w ramach zadania pod nazwą „Prace naprawcze, konserwatorskie – działania inne przy zespole kaplic drogi krzyżowej oraz kaplic symbolizujących historyczne budowle na terenie Kalwarii Piekarskiej. Etap I – dla wybranych kaplic wymagających najpilniejszych prac naprawczych i działań interwencyjnych, w celu zachowania i utrwalenia substancji zabytkowych”.

W 2021 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej na wykonanie zadania pn. „Prace naprawcze, konserwatorskie – działania inne przy zespole kaplic drogi krzyżowej oraz kaplic symbolizujących historyczne budowle na terenie Kalwarii Piekarskiej. Etap I – dla wybranych kaplic wymagających najpilniejszych prac naprawczych i działań interwencyjnych, w celu zachowania i utrwalenia substancji zabytkowych”.

Przedmiotem wniosku była Kaplica XIV Stacji Drogi Krzyżowej „Grób Pański”, jako pierwsza poddana pracom remontowo-konserwatorskim na Kalwarii. Uchwałą nr XXXV/393/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności, została Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich udzielona dotacja celowa w kwocie 50.000 zł . Koszt I etapu inwestycji objętej wnioskiem opiewał na kwotę 100.000 zł. Był to I etap remontu Kaplicy XIV Stacji Drogi Krzyżowej „Grób Pański”. Zakres prac zaplanowany w I etapie zadania dotyczył Kaplicy XIV Stacji Drogi Krzyżowej „Grób Pański” i obejmował prace remontowe i uszczelniające w płycie dachu, naprawę, uzupełnienie murów i ubytków tynkowanych partii elewacji, uzupełnienie i naprawę detali architektonicznych (tralki, słupki, czapy słupka, nakrywy balasek, profile ciągnione), przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji, naprawę obróbek blacharskich, osuszanie ścian przez iniekcję krystaliczną. W roku 2022 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich kontynuowała w II etapie prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy, których zakończenie wraz z odbiorem końcowym odbyło się 24 listopada br.

Zespół zabudowań Kalwarii Piekarskiej to 14 kaplic Drogi Krzyżowej, 10 kaplic symbolizujących historyczne budowle, 15 kaplic różańcowych oraz kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Ponadto w ostatnim czasie został złożony wniosek przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich o uznanie Kalwarii Piekarskiej za Pomnik Historii. Postępowanie jest w toku.