Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

, bip.piekary.pl. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania, oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213.","Polish Female")}}

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, przyjętego uchwałą
nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r., z późn. zm.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVII/608/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2022 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, przyjętego uchwałą nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r., z późn. zm., w dniach od 21 września 2023 r. do 13 października 2023 r., w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213, w godzinach: w poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Projekt zmiany planu dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie (zwany dalej BIP): www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. w Centrum Usług Społecznych przy ul. Franciszka Żwirki 23 w Sali konferencyjnej, w godzinach od 14:00 do 16:00.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat ww. wyłożonego projektu planu można uzyskać pod nr telefonu: 32 39 39 340.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ww. ustawy uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi można składać:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi.

Wzór wniosku o przyjęcie i rozpatrzenie uwagi dostępny jest na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 17a: Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: 32 39-39-411 (sekretariat); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bip.piekary.pl.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania, oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213.