Piekarscy policjanci uczestniczyli w testach sprawności fizycznej. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane.

Dzisiaj piekarscy policjanci na terenie MOSIR-u uczestniczyli w testach sprawności fizycznej. Każdy policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Testy te nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie. Dla osób, które chcą osobiście zmierzyć się z torem przeszkód, jaki należy pokonać w teście sprawności fizycznej, zapraszamy już jutro do hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.

 

Zgodnie z zapisami Zarządzeniem nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów, wprowadzające zmiany w organizacji testów sprawnościowych policjantów.

  • nie przewiduje się żadnych wyłączeń (wcześniejsze przepisy dawały taką możliwość) funkcjonariuszy z obowiązku przystąpienia do testu sprawności fizycznej np. z powodu przynależności do grupy wiekowej albo z powodu delegowania do pełnienia służby w innej jednostce w kraju lub poza granicami kraju;
  • policjant przystępujący do testu sprawności fizycznej jest oceniany w skali od 1 do 6, przy czym do zaliczenia testu sprawnościowego w każdej z prób konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 2 (dopuszczający), a nie tak jak dotychczas uzyskanie średniej ze wszystkich prób;
  • Zdjęcie przedstawia policjanta, który rzuca piłką podczas testów sprawnościowych
  • Zdjęcie przedstawia policjanta, który rzuca piłką podczas testów sprawnościowych
  • Zdjęcie przedstawia policjantkę podczas testów sprawnościowych