Strażacy przestrzegają przed pożarami sadzy!

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich coraz częściej wzywani są do pożarów sadzy w kominie. Zdarzenia związane z zapaleniem się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowym jest bardzo groźne. Przedmiotowy pożar powoduje bardzo mocne nagrzanie się komina, które to z kolei skutkować może jego uszkodzeniem w postaci pęknięć oraz przełamań kanałów.

Poprzez powstałe pęknięcia, często trudne do stwierdzenia, gazy spalinowe mogą wydostawać się w przestrzeni mieszkalnej, a wraz z nimi niezwykle groźny tlenek węgla. Jest to gaz bardzo niebezpieczny, ponieważ nie posiada zapachu, barwy oraz smaku, a jest niezwykle toksyczny. Zatrucie tlenkiem węgla prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych, a w przypadku dłuższego narażenia do utraty życia. Pożary sadzy w przewodzie kominowym spowodować mogą także zagrożenie pożarowe. Od nagrzanego do bardzo wysokich temperatur komina może dojść do zapalenia drewnianych stropów jak również palnych elementów wystroju wnętrza.

W związku z powyższym strażacy apelują o terminowe dokonywanie czyszczenia przewodów spalinowych, jak również kontroli przewodów wentylacyjnych w naszych domach. Nie zapominajmy o kontroli poprawności działania stosowanych urządzeń grzewczych. Ważnym problemem jest również niewłaściwa wentylacja w mieszkaniach z powodu zatkanej kratki wentylacyjnej lub zbyt szczelnie zamkniętych okien, w szczególności problem dotyczy nowych plastikowych okien.

Pamiętajmy o korzystaniu z mikrowentylacji, regularnie wietrzmy mieszkania ponieważ w ten sposób dbamy o swoje bezpieczeństwo, a także o lepsze zdrowie i samopoczucie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 07.06.2010) należy:

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.