Dodatek węglowy w piekarskim MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. Wnioski NIE są przyjmowane w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie! Do 30 listopada br. można składać wnioski w wysokości 3 000 zł. Dodatek ma zasilić budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Godziny funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – w tym przyjmowanie wniosków o dodatek na węgiel!
ul. Biskupa Nankera 103
poniedziałek: 7.45 – 16.30,
wtorek – czwartek: 7.45 do godz. 15:00,
piątek od godz. 7:45 do godz. 13:30.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 288 35 74, 32 287 95 03 wew. 602, 603

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.

– wrzucając wniosek do urny/skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103

– osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników

Wniosek znajduje się na stronie MOPR Piekary

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30listopada 2022 r.

Adres skrytki ePUAP:/MOPRPiekary/skrytka lub https://epuap.gov.pl/wps/portal

Krok 1. Wypełnij dokładnie wniosek i podpisz.

Krok 2. Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3. Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 4. Dołączyć w formie pdf zeskanowany wniosek.

Krok 5. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 5a. Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)

Krok 6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.

Krok 7. Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej –na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.


***

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,

  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, który może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • sobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Czy jest wyznaczony termin składania wniosków o dodatek węglowy?

Tak. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie należy dostarczyć załączniki do wniosku o dodatek węglowy?

W przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?

Tak. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne! Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Aby otrzymać rozstrzygnięcie w formie elektronicznej, należy we wniosku o dodatek węglowy wskazać swój adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail powyższą informację można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Dodatków Mieszkaniowych, mieszczącym się przy ul. Bpa Nankera 103 w Piekarach Śląskich. Jedynie decyzje odmowne będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie MOPR Piekary Śląskie

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi