Ostatni dzień na złożenie deklaracji emisyjności

Do dzisiaj właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji używania źródła ciepła lub spalania paliw do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości (mieszkalnych oraz niemieszkalnych) posiadających źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW. W Piekarach Śląskich obowiązku tego nie dopełniła jeszcze połowa punktów adresowych. Za brak złożonej deklaracji lub złożenie jej po terminie 30 czerwca 2022 r. przewidziana jest kara grzywny!

Liczba budynków w mieście które powinny złożyć deklarację to 7886, do chwili obecnej deklaracji wprowadzonych do systemu CEEB odnotowano 6340. Liczba budynków dla których złożono przynajmniej jedną deklarację: 4890.
Różnica pomiędzy wartością 6340 oraz 4890 wynika z faktu, iż pierwsza liczba przedstawia np. budynki wielorodzinne dla których złożono kilka lub kilkanaście deklaracji, natomiast druga liczba traktuje ten budynek jako jeden punkt adresowy i zlicza jedną deklarację.
Za brak złożonej deklaracji lub złożenie jej po terminie 30 czerwca 2022 r. przewidziana jest kara grzywny!

W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, w mijającym roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie i udostępnienie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy.

Sposoby składania deklaracji:

a) w formie elektronicznej, czyli przez Internet – na stronie zone.gunb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego/bankowości elektronicznej/usługi e-dowód,
b) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie lub złożyć osobiście w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Czas przewidziany na złożenie deklaracji to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Pomoc przy wypełnieniu deklaracji można uzyskać kontaktując się z Referatem Gospodarki Komunalnej – pod nr telefonu 32 39 39 404 lub osobiście – ul. Bytomska 84, pokój nr 12.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego