Styczniowa sesja Rady Miasta i komisje

W dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie.Wśród punktów obrad znajdą się raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” oraz wyrażenie stanowiska w sprawie uruchomienia linii metropolitarnych na terenie GZM w celu poprawy skomunikowania Piekary Śląskich z innymi miastami. Zarówno sesja jak i komisje odbędą się w trybie zdalnym.

Najbliższa, XLVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 27 stycznia 2022 roku. Wcześniej zwołane zostały (transmitowane w internecie) posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, za lata 2019-2020.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. (druk nr 693) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn.zm. – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  2. (druk nr 694) projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na rok 2022”- Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  3. (druk nr 695) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. “Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie, Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  4. (druk nr 696) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  5. (druk nr 697) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  6. (druk nr 698) w sprawie wyrażenia przez Radę Miasta Piekary Śląskie stanowiska w sprawie uruchomienia linii metropolitalnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu poprawy skomunikowania miasta Piekary Śląskie z innymi miastami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2022.
8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Piekary Śląskie za rok 2021.
9. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 grudnia 2021 r., protokołu XLIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz protokołu XLV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2021 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Sesja w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbędzie się w trybie zdalnym.