Nabór wniosków na demontaż azbestu

Urząd Miasta Piekary Śląskie informuje o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania do zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. O dotacje mogą starać się właściciele budynków jednorodzinnych, ujętych w Inwentaryzacji oraz w których nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza ani rolnicza. Nabór wniosków potrwa do 14 marca 2022 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu usuwania azbestu. Dodatkowych informacji (w tym potwierdzenie ujęcia budynku w Inwentaryzacji) udzielą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa pod numerem telefonu: 32 39-39-376.

Na podstawie złożonych przez mieszkańców dokumentów, tutejszy organ zwróci się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW będzie rozpatrywał wniosek tutejszego organu w oparciu o takie dokumenty jak:

  1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.
  3. Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Ze względu na ustalony termin składania wniosków do WFOŚiGW w Katowicach, prosimy aby mieszkańcy chcący ubiegać się o uzyskanie dotacji złożyli odpowiednie wnioski do dnia 14 marca 2022 r. (wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane w tegorocznej edycji):

  • bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, ul. Bytomska 92, pok. 103);
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie;
  • przesłać drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania z WFOŚIGW w Katowicach, wnioski nie będą w roku bieżącym realizowane.

Poniżej dostępny jest Wniosek o udzielenie dotacji celowej w zakresie demontażu transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w zakresie demontażu transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 0.59MB Format: pdf