Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bytomskiej 72/II/6-7 o powierzchni 145,90 m². Odbędzie się on 28 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, pokój nr 107 (I piętro).

Zarządzenie Nr ORo.0050.750.2020

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 72/II/6-7 oraz w sprawie powołania Komisji Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 3 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 6 ust. 1 i 7, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz § 9 ust. 2 uchwały nr XII/145/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie (t.j.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6084), zarządzenia nr ORo.0050.701.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad organizowania pisemnego przetargu ofertowego na najem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Piekary Śląskie za opłata czynszu wolnego, zarządzenie nr ORo.0050.580.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach Gminy Piekary Śląskie przeznaczony do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu ofertowego,

zarządzam:
§ 1

Ogłosić pierwszy, pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 72/II/6-7.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92. Ogłoszenie o przetargu podlega również publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Powołać Komisję Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi celem przeprowadzenia przetargu, w składzie:
1) Piotr Żurek – Przewodniczący Komisji,
2) Martyna Kapkowska – Zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Sara Pająk – Członek Komisji,
4) Henryk Wildner – Członek Komisji,
5) Piotr Kałdonek – Członek Komisji.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 6

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.