Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piekary Śląskie

Ubiegłoroczne zmiany w kodeksie karnym w zakresie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego spowodowały wzrost prowadzonych spraw z tej kategorii przestępczości przez śledczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy, aby zaległość z tytułu niezapłaconych alimentów stanowiła równowartość 3 świadczeń, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów może narazić się na odpowiedzialność karną. Grozi jej za to nawet 1 rok więzienia.

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 par.1 brzmi" Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku." Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata.  

Dotychczas wystarczyło, aby zamiast zasądzonej kwoty alimentów, osoba zobowiązana do alimentacji płaciła niewielkie sumy pieniędzy co kilka miesięcy, aby uniknąć kary za niewywiązywanie się z alimentacyjnego obowiązku.

Jeśli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega on karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.